ಕೊರೋನ ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣ

ಕೊರೋನ ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣ – ಭೀತಿಗೆ ಕಾರಣ

ವಿಡಿಯೋ ಕೃಪೆ: ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ

ವಿಡಿಯೋ ಕೃಪೆ: ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ – ನೇರ ಜನದನಿ
 

ವಿಡಿಯೋ ಕೃಪೆ: ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಟಿವಿ

ಕೊರೋನ ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಸರಣಿ ಬರೆಹ – ಮೇ 27-29, 2024

ಕೊರೋನ ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು

Corona Vaccines – Were they Needed and Proven Safe? 

3 Part Series in Varthabharati English, May 28-31

Corona Vaccines – Were they Needed and Proven Safe?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*