ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ

ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ – ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2023
ವಿಡಿಯೋ ಕೃಪೆ: ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*