ಕೊರೋನ – ಹೆದರದಿರೋಣ

ಕೊರೋನ ಹೆದರದಿರೋಣ – ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ

ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನವಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ :
ಕೊರೋನ_ಹೆದರದಿರೋಣ
ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ರೂ. 150/-
20-08-2020ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆ ರೂ.105/-
ಅಂಚೆ/ಕರಿಯರ್ ಸೇರಿ ರೂ. 124/-
www.navakarnataka.com


Malarial anemia among pregnant women in the south-westerncoastal city of Mangaluru in India. Chandrashekar VN, Punnath K, Dayanand KK, Achur RN, Kakkilaya SB, Jayadev P, Kumari SN, Gowda DC. Informatics in Medicine Unlocked Feb 2019. doi: https://doi.org/10.1016/j.imu.2019.02.003.


Am J Trop Med Hyg Feb 2019;100(2):275 – 279. Abstract


Malaria Journal. 2017;16:492 Published: 19 December 2017 Full Text | PDF

Last Updated: Aug 16, 2020