ಔಷಧಿಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ

Sudha Article – ಔಷಧಿಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ: ಸುಧಾ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ, ಜನವರಿ 24, 2019

ಇವನ್ನೂ ಓದಿ

ಬರಲಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ : ಹೊಸತು ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2018

ಸಕಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರಣ – ಸುಧಾ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2017


Am J Trop Med Hyg Feb 2019;100(2):275 – 279. Abstract


Malaria Journal. 2017;16:492 Published: 19 December 2017 Full Text | PDF