ಕೊರೋನ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳು

ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಕಾರವಾರ ನಿಲಯ: ಮಾರ್ಚ್ 30, 2020

ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಕಾರವಾರ ನಿಲಯ: ಜೂನ್ 16, 2020

ಕೊರೋನ ಸತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಗಳು: ಆಕಾಶವಾಣಿ, ರಾಯಚೂರು ನಿಲಯ: ಜುಲೈ 17, 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*