ಕೋವಿಡ್19 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ – ಎಫ್ ಬಿ ಲೈವ್, ಮೇ 16, 2021

Management of COVID19 Facebook Live QA on Sunday, May 16, 2021, 7pm-8pm

ಕೊರೋನ ರೋಗ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, ಮೇ 16, 2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*