ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನ, ಮೇ 19, 2021

ನಾನು ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕದೆ, ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ಬಳಸದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನವರು ಪಾಠ ಹೇಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ – ಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ – ಮೇ 19, 2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*