ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ನಾನು ಪಿಯುಸಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವು. ಈ ಪೈಕಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಈಗಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ: ಎಂ. ಸ್ತೊಲ್ಯಾರ್, ಎಂ. ಫೋಮಿನ್
ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ
ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ: 1981
ಹದಿನೇಳು ಮರುಮುದ್ರಣಗಳು: 1983, 1984, 1987, 1991, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಇಂದಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ.

ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು:

  • ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಪಾತ್ರ (1983)(ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ: ಎಸ್.ಜಿ.ಸರ್ದೇಸಾಯಿ)
  • ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ (1985) (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ: ಬೋರಿಸ್ ಪೊನೊಮರೆವ್)
  • ಯುದ್ಧವೀರರು: ಸೋವಿಯತ್ ಸೈನಿಕರ ಪರಾಕ್ರಮದ ಕಥೆಗಳು 1941-1945 (1985) (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ: ಅಕ್ರಾಮ್ ಷರಿಪೊವ್)
  • ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು – ಸೋವಿಯತ್ ವೈದ್ಯರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ  (1985) (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ: ಯವ್ಗನಿ ಐ. ಚಸೋವ್, ಲಿಯುನಿವ್ ಎ. ಇಲ್ಯಿಸ್, ಅಂಜೆಲಿನಾ ಕೆ. ನುಸ್ಕೋವಾ)
  • ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು  (1987)
  • ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಇಲ್ಯಿಚ್ ಲೆನಿನ್: ಜೀವನದ ಪುಟಗಳಿಂದ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ: ಯೂರಿ ಅಕ್ಸ್ಯುತಿನ್, ಸ್ವೆತ್ಲಾನ ಮುರ್ತಿನ್ಚುಕ್)  (1987)
  • ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಿದ್ಯಮಾನ  (1988)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*