ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು/ಬರಹಗಳು

ಮದ್ಯವ್ಯಸನ ವಿಮುಕ್ತಿ ಶಿಬಿರ, ಜನವರಿ 1, 2018, ಎವಿ ಬಾಳಿಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉಡುಪಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸಂಗತ ಜೂನ್ 15, 2017, 2017

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸಂಗತ ಮಾರ್ಚ್ 23, 2017

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸಂಗತ ಜನವರಿ 10, 2017

ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಡಾ॥ ಸುಧಾ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಕೆ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: https://www.prajavani.net/news/article/2017/01/12/465460.html

ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮರುನೋಂದಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ವರದಿಗಳು

ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ, ಜನವರಿ 4, 2017

 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ವಿಜಯವಾಣಿ; ಮಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 4, 2015