ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆ:  ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು – ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆ:  ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು – ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2021

https://www.prajavani.net/op-ed/podcast/merits-and-demerits-of-medical-college-for-every-district-discussion-with-doctor-anand-bangera-and-874371.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*