ಆಹಾರ ಬದಲಿಸಿ, ಕೊರೋನ ಸೋಲಿಸಿ

The new Covid 19 worsens in a body that is troubled by new food habits and new lifestyle. By changing the food and lifestyle, it’s easy to defeat Covid 19.
ಹೊಸ ಕೊರೋನ ರೋಗವು ಹೊಸ ಆಹಾರಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಲುಗಿರುವ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಹಬಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*